Bioloģijas fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes 13 fakultātēm. Tā piedāvā augstāko akadēmisko izglītību bioloģijā bakalaura, maģistra un doktora programmā, kā arī profesionālo apmācību pamatskolas ķīmijas un vidusskolas bioloģijas skolotāja programmā.

Kopš biologu sagatavošanas pirmsākumiem Universitātē ir pagājuši 85 gadi. Šajā laikā ir mainījies gan fakultātes nosaukums un struktūra, gan tās atrašanās vieta, ir nomainījušās pasniegšanas metodes un formas, gan arī vairākas mācībspēku un studentu paaudzes.

Bet kas gan vieno visus, kuri ir studējuši bioloģiju? Tā ir vēlme izprast visu dzīvo, kā arī biologa gars, kas tiek paņemts līdzi no bioloģijas studijām. Tā ir spēja spriest par dzīves (ne tikai dzīvības) norisēm, prasme atrast savu vietu dzīvē. Īstens biologs nav specialitāte, bet drīzāk dzīvesveids. Droši vien tā nav nejaušība, bet gan likumsakarība, ka daudzi Bioloģijas fakultātes absolventi šobrīd ir labi zināmi ne tikai kā veiksmīgi zinātnieki un bioloģijas pedagogi, bet arī kā dzejnieki un rakstnieki, mākslinieki un mūziķi, politiķi un biznesmeņi, jo, bioloģiju studējot, gūtās zināšanas palīdz izprast dzīves likumsakarības un veidot noteiktus priekšstatus par dzīvi.

Ikvienam, kurš ir studējis bioloģiju, šis laiks saistās ar noteiktām atmiņām – ar mācību un pētniecības darbu, ar kādu noteiktu personu vai personību vai arī ar sabiedriskās dzīves aktivitātēm, piemēram, dziedāšanu fakultātes korī vai dejošanu deju kolektīvā, sportošanu, tālu zemju, to kultūras, floras un faunas iepazīšanu, bet varbūt visspilgtāk atmiņā ir palikusi kāda vasara Kolkas prakšu bāzē, kāda ekspedīcija, Biologu nakts, Fuksene, Karnevāls vai Mediums.

Dekāna p.i.

Asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla