Ja vēlies iegūt vērtīgu studiju pieredzi ārzemēs, būdams Latvijas Universitātes students, izmanto kādu no Eiropas Savienības izglītības programmu, universitāšu divpusējo sadarbības līgumu vai ārvalstu augstskolu organizāciju un fondu piedāvātajām iespējām.

Ja rodas jautājumi, raksti Bioloģijas fakultātes studējošo un perosnāla mobilitātes koordinatoram asoc.prof. Līgai Ozoliņai-Mollai.

Aktuālo informāciju par studiju iespējām ārpus Erasmus mobilitātes skatieties LU mājas lapā sadaļā „Studijām ārzemēs”.

 

Kopš 90. gadu beigām Bioloģijas fakultātes studenti ārzemju studiju pieredzes iegūšanai visbiežāk izmanto Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammu piedāvātās iespējas, un viena vai divu semestru garumā papildina savas zināšanas bioloģijā kādā no ārzemju augstskolām. Erasmus programma ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, un Erasmus+ apakšprogrammā, kurā piedalās Eiropas Savienības dalībvalstis un 6 valstis ārpus  Eiropas Savienības: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Maķedonija, Serbija un Turcija.

Erasmus programma paredz divus studējošo mobilitātes veidus- studijas ārzemēs un prakse ārzemēs. Erasmus mobilitātes mērķis ir dot iespēju iegūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai veicot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionālu izglītošanu.

Studentu mobilitāte studijām paredz studijas kādā no partneraugstskolām, pilnīgu studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā pēc Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS- Europe Credit Transfer System). Studiju ilgums partneraugstskolā ir no 3 –12 mēnešiem. Studiju mobilitātē drīkst piedalīties visu studiju līmeņu  - bakalaura, maģistra un doktora, studenti.

Studentu mobilitāte praksei ir  kopš 2007.gada uzsākts Erasmus mobilitātes veids. Šī mobilitāte paredz studentu praksi kādā no Erasmus programmas dalībvalstu uzņēmumiem vai organizācijām, un tās rezultātu pilnīgu atzīšanu mājas augstskolā. Prakses mobilitātes ilgums ir no 2 mēnešiem līdz vienam gadam. Prakses vietu students meklē pats, un prakses veikšanai tiek slēgts individuāls līgums. Bioloģijas fakultātē prakses mobilitāti parasti izmanto doktora līmeņa studenti, lai papildinātu savu pētnieciskā darba pieredzi ārzemēs.

 

Ja esi nolēmis piedalīties STUDIJU mobilitātē, Tev ir jāpiedalās kopējā Erasmus apmaiņas studiju kandidātu atlasē Bioloģijas fakultātē. Kā to izdarīt? – 

Apmaiņas studijām nepieciešamās dokumentācijas kārtošana ārzemju augstskolai ir iespējama tikai tad, kad students ir izgājis apmaiņas studiju kandidātu atlasi fakultātē, un fakultāte viņu ir nominējusi apmaiņas studijām izvēlētajā ārzemju augstskolā.

Ja esi nolēmis piedalīties PRAKSES mobilitātē, Tev ir jāpiedalās kopējā Erasmus kandidātu atlasē Bioloģijas fakultātē.

Pieteikšanās kandidātu atlasei notiek, iesniedzot pieteikuma anketu. Bioloģijas fakultātes starptautisko sakaru koordinatorei Dr.Līgai Ozoliņai-Mollai, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: ligaozol@lu.lv  visa akadēmiskā gada laikā.