No 31. oktobra līdz 21. novembrim starptautiski izsludināta pieteikšanās Latvijas Universitātes (LU) astoņām tenūrprofesūras amata vietām bioloģijā, medicīnā, fizikā, datorzinātnēs, valodniecībā, filozofijā, kā arī sociālajās un izglītības zinātnēs.

Tenūras sistēma, kas ieviesta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā, paredz, ka, vēlētajam akadēmiskajam personālam - asociētajiem profesoriem vai profesoriem - var tikt nodrošināts beztermiņa darba līgums.

“Prasības pertendentiem ir augstas, bet, par spīti tam, ka atalgojums Eiropas kontekstā varētu būt konkurētspējīgāks, jau novērojam interesi par Universitātes piedāvājumu Mēs ceram piesaistīt augsta līmeņa kandidātus gan no vietējiem, gan ārvalstu speciālistiem Tenūras profesūras izveide ir vēl viens solis Universitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai zinātnes izcilībā,” komentē LU Padomes priekšsēdētājs profesors Ivars Kalviņš.

Viņš norāda, ka LU Padome ļoti rūpīgi seko līdz tenūras sistēmas ieviešanai LU, īpaši raugoties ārvalstu kolēģu piesaistes virzienā. Tādēļ arī Padome aicināja LU pagarināt pieteikšanās termiņu, lai informācija plašāk izskanētu akadēmiskajā vidē Latvijā un ārvalstīs.

Tenūrprofesora galvenajos pienākumos ietilpst noteikt prioritārās pētniecības jomas un virzienus konkrētajā zinātņu nozarē, piesaistīt pētniecības programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu, vadīt pētniecības projektus, kā arī iesaistīties starptautiskos konsorcijos un projektos. Ne mazāk svarīgi ir izstrādāt studiju programmas un kursus maģistra un doktora studiju līmenī, vadīt promocijas darbu izstrādi, kā arī veicināt zinātnes nozares plašāku atpazīstamību sabiedrībā.

Lai kļūtu par tenūrprofesoru, amata pretendentiem jāizpilda noteikti kritēriji: jābūt zinātnes doktora grādam un darba pieredzei zinātniskajā vai pedagoģiskajā darbā, kā arī organizatoriskajā darbā un komandas vadīšanā. Tāpat pretendentiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, jāpārzina latviešu un angļu valodas C1 līmenī. Ārvalstu pretendentiem latviešu valodas prasme būs jāapliecina tad, ja studiju programma, kurā tenūrprofesoram paredzētas lekcijas, kas tiek īstenotas valsts valodā. Papildu kvalifikācijas prasības katrai tenūrprofesūras vietai noteiktas konkursa nolikumā:

Konkursa sludinājums publicēts interneta vietnē www.lu.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā www.nva.gov.lv un starptautiskajā  portālā https://euraxess.ec.europa.eu/ - Eiropas vadošajā starptautisko vakanču platformā pētniekiem, uzņēmējiem un universitātēm.

Dalīties