Katedras vadītājs

Asoc.prof. Ainārs Auniņš

  1. Latvijas sikspārņu (Chiroptera) fauna - sugu izplatība, ekoloģija, migrācijas.
  2. Savvaļas putnu sugu populāciju skaita dinamika.
  3. Savvaļas putnu skaitu un izplatību noteicošie faktori.
  4. Taisnspārņu ekoloğijas izpēte Latvijā.
  5. Eiropas pangodiņu (Diptera, Cecidomyiidae) sugu daudzveidība.
  6. Latvijas divspārņu fauna un ekoloģija.
  7. Saproksilo kukaiņu fauna un ekoloģija.
  8. Aizsargājamo kukaiņu sugu izplatība un ekoloģija.
  9. Posmkāju - cilvēka un dzīvnieku slimību pārnesēju (vektoru) daudzveidība un ekoloģija Latvijā.