Katedras vadītāja

Asoc.prof.Līga Ozoliņa-Molla

Katedra kā patstāvīga Bioloģijas fakultātes struktūrvienība izveidojās 1958. gadā, nodaloties fizioloģijas studiju un pētniecības virzienam no Zooloģijas katedras. Šobrīd katedra organizē un īsteno studiju un pētniecisko darbu visu trīs studiju līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) programmas anatomijas un fizioloģijas apakšnozarēs. Pētnieciskais darbs katedrā ir saistīts ar cilvēka pētījumiem, kuru rezultāti tiek izmantoti lietišķajās un sabiedrības veselības zinātnēs. Katedras akadēmiskais un visparējais personāls nodrošina lekcijas, praktiskos darbus un pētniecības darbu vadību ne tikai LU Bioloģijas fakultātes studentiem, bet arī citu Latvijas Universitātes fakultāšu studentiem: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un Medicīnas fakultātes studentiem.

  1. Asinsrites un asinsvadu fizioloģija.
  2. Organisma vielmaiņas neiro-hormonālā vadība.
  3. Ķermeņa audu komozīcijas un antropometrijas pētījumi.
  4. Fizisku slodžu fizioloģija.
  5. Psihes funkciju neirofizioloģiska izpēte.