Katedras vadītāja

Asoc.prof. Iluta Dauškane

Katedras pirmsākumi meklējami jau kopš LU dibināšanas, kad izveidoja Matemātikas un Dabaszinātņu fakultātes Botānisko laboratoriju. Savukārt 1944. gadā tā izveidota par Bioloģijas fakultātes Botānikas katedru. Laika gaitā, paplašinoties pētnieciskajiem virzieniem meža un citu sauszemes ekosistēmu ekoloģijā, katedra pārdēvēta par Botānikas un ekoloģijas katedru. Katedra organizē un nodrošina studiju kursu docēšanu un pētniecisko darbu izstrādi botānikas, veģetācijas, augu un biotopu ekoloģijas jomās visu trīs studiju līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) programmās.

 1. Meža biotopu un augu ekoloģija un aizsardzība.
 2. Jūras piekrastes veģetācija, biotopu un augu ekoloģija un aizsardzība.
 3. Saldūdens veģetācija, augu un biotopu ekoloģija un aizsardzība.
 4. Dendroekoloģija.
 5. Sūnu un augsnes izmantošana vides piesārņojuma novērtēšanai.
 6. Augsnes ekoloģija.
 • LU Bioloģijas institūts
 • LU Ģeogrāfijas un zemeszinātņu fakultāte
 • Dabas aizsardzības pārvalde
 • Nacionālais botāniskais dārzs
 • LVMI "Silava"
 1. LIFE Integrētais projekts “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” LIFE19IPE/LV/000010 (LatViaNature).
 2. LIFE projekts "Latvijas teritorijā sastopamu vaskulāro augu sugu apdraudējuma pakāpes izvērtējums saskaņā ar IUCN kritērijiem un datu lapu sagatavošana” (LIFE FOR SPECIES).
 3. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”.
 4. Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā.
 5. LZP sarbības projekts “Biotopu fragmentācijas ietekme uz putnu fizioloģiskajiem parametriem, novecošanos, mikrobiomu un skaita samazināšanos boreālajos mežos”.
 6. Bioloģiskās daudzbveidības monitoringa projekts "Meža silpureņu Pulsatilla patens atradņu izpēte, datu aktualizēšana un apsaimniekošanas pasākumu monitorings 2019.-2021.gadam".
 7. Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas "Smago metālu,slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) saturs sūnās monitorings".

Laime B., Tjarve, D., Znotiņa, V., Laukalēja, Z. 2022. Distribution and ecology of neophyte Lactuca tatarica population on the east Baltic Sea coast in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B.


Brūmelis, G., Dauškane, I., Elferts, D., Strode, L., Krama, T., Krams, I. (2020). Estimates of Tree Canopy Closure and Basal Area as Proxies for Tree Crown Volume at a Stand Scale. Forests, 11(11), 1180.


Kārkliņa, A., Brūmelis, G., Dauškane, I., Elferts, D., Freimane, L., Kitenberga, M., Lībiete, Z., Matisons, R., Jansons, Ā. (2020). Effect of Salvage-Logging on Post-Fire Tree Establishment and Ground Cover Vegetation in Semi-natural Hemiboreal Forests. Silva Fennica, 54(5).


Laime, B. (Ed.) (2017). Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. Volume 1. Coastal, Inland Dune and Heath Habitats. Nature Conservation Agency, Sigulda.