1. Kārlis Pleiko "Aptamers against carcinoma cell surface receptors"
 2. Jekaterina Martinova "Enhancing the biotechnological potential of Kluyveromyces marxianus"
 1. Monta Brīvība "Molecular signatures for therapeutic effectiveness and risk of complications in type 2 diabetes mellitus"
 2. Anna Kiršteina "The immunoprotective and diagnostic potential of influenza virus haemagglutinin stalk domain for development of novel vaccine prototypes"
 3. Astra Labuce "The ecological importance of mesozooplankton diversity in brackish ecosystem and its potential in assessing the environmental statuss"
 4. Alisa Kazarina "Biomolecular characterization of the ancient microbiome in archaeological samples in Latvia"
 5. Kaspars Megnis "Investigation of biomolecular mechanisms of pituitary tumour pathogenesis"
 1. Ilva Liekniņa "Virus like particles of ssRNA bacteriophages - versatile tools in vaccine development"
 2. Ilze Elbere "Metformin effects on gut microbiome and epigenetics in type 2 diabetes patients and healthy individuals"
 3. Jānis Stāvusis "Molecular Mechanisms Underlying Rare Neuromuscular Diseases"
 4. Kārlis Vilks "Pathophysiological functions of long-chain acylcarnitines"
 1. Gints Kalniņš "Bakteriālo trimetilamīnu producējošu enzīmu strukturālie un funkcionālie pētījumi" (zin.vad. prof. Kaspars Tārs)
 1. Kristīne Dokāne "Rododendru un to sakņu endofītisko sēņu mijiedarbības anatomiski fizioloģiskie aspekti un izmantošana rododendru pavairošanā" (zin. vad. asoc.prof. Uldis Kondratovičs)
 2. Jānis Leitāns "Ogļskābes anhidrāžu strukturālie pētījumi specifisku inhibitoru dizainam" (zin.vad. prof. Kaspars Tārs)
 3. Elīna Ļeonova "1,4 dihidropiridīna atvasinājumu un nukleozīdu analogu DNS mijiedarbības un pasargāšanas īpašības" (zin.vad. prof. Nikolajs Sjakste)
 4. Kristīne Ošiņa "1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz DNS reparācijas un proteolīzes enzīmu ekspresiju cukura diabēta modelī un DNS divpavedienu pārrāvumu līmeni in vitro" (zin.vad. prof. Nikolajs Sjakste)
 5. Aija Ozola "Melanomas predispozīcijas gēni Latvijas populācijā" (zin.vad. vad.pētniece Dace Pjanova)
 1. Uldis Bērziņš "Autologu mezenhimālo cilmes šūnu drošuma pārbaude" (zin.vad. vad.pētniece Tatjana Kozlovska)
 2. Gita Krieviņa "Nieru sīnusu taukaudu asimetriskas uzkrāšanās saistība ar agrīnu nieru bojājumu biomarķieru līmeni serumā" (zin.vad. prof. Pēteris Tretjakovs)
 3. Ieva Mežaka "Videi draudzīgā un bioloģiskā lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeumvulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenētiskā kartēšana" (zin.vad. asoc.prof. Nils Rostoks)
 4. Raitis Pečulis "Jauni ģenētiskie riska faktori asociēti ar trīs multifaktoriālām pazīmēm un to īpašībām Latvijas populācijā" (zin.vad. prof. Jānis Kloviņš)
 5. Linda Rozenfelde "Limitēta skābekļa apstākļos kultivēta rauga anhidrobioze un tās biotehnoloģiskie pielietojumi" (zin.vad. vad.pētnieks Aleksandrs Rapoports)
 6. Egija Zole "Mitohondriālās DNS un telomēru garuma izmaiņas un to saistība cilvēka populācijai novecojot" (zin.vad. vad.pētniece Renāte Ranka)
 1. Artūrs Paparde "Epizodiskas vispārējas un audu hipoksijas izraisītas vazomotorās adaptīvās reakcijas ādā" (zin.vad. asoc.prof. Līga Plakane)
 2. Evita Strode "Baltijas jūras sedimentu ekoloģiskā kvalitāte un to potenciāla ietekme uz sānpelžu attīstību" (zin.vad., asoc.prof. Maija Balode)
 1. Ance Bogdanova-Jātniece “No cilvēka taukaudiem iegūtu cilmes šūnu augšanas īpašību, marķieru ekspresijas un diferenciācijas spēju raksturojums” (zin.vad. vad.pētniece Tatjana Kozlovska)
 2. Ilze Dimanta "Jēlglicerīna, laktozes izmantošana bio-ūdeņraža iegūšanai ar anaerobām mikroorganismu kultūrām un ūdeņraža savākšana no fermentācijas barotnes ar metālhidrīdiem" (zin.vad. prof. Indriķis Muižnieks)
 3. Uģis Kagainis “Carabodes C.L.Koch, 1835 ģints bruņērču (Acari:Oribatida:Carabodidae) morfoloģijas mainība dažādu faktoru ietekmē“ (zin.vad. asoc.prof. Voldemārs Spuņģis)
 4. Jeļena Vasiļevska "Alfavīrusu vektori kā gēnu piegādes līdzeklis vēža terapijai" (zin.vad. vad.pētniece Anna Zajakina)
 1. Artūrs Ābols “Vairogdziedzera audzēju veidošanās molekulāro mehānismu izpēte un biomarķieru identificēšana” (zin.vad. asoc.prof. Aija Linē)
 2. Inga Apine ”Vasarzaļo rododendru spraudeņu pavairošanas potenciāls atkarībā no mātes augu un spraudeņu apstrādes” (zin.vad. asoc.prof. Uldis Kondratovičs)
 3. Anda Hūna "Pašatjaunošanās un paātrinātas novecošanās attiecības normālās un vēža šūnās pēc DNS bojājuma" (zin.vad. vad.pētnieks Jekaterīna Ērenpreisa)
 4. Dārta Kļaviņa "Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) ektomikorizas apsaimniekotās mežaudzēs Latvijā" (zin.vad. vad.pētnieks Tālis Gaitnieks, prof. Indriķis Muižieks, pētnieks Audrius Menkis)
 5. Jānis Liepiņš “Pētījums par maizes rauga Saccharomyces cerevisiae sausuma stresa izturību” (zin.vad. vad.pētnieks Aleksandrs Rapoports)
 6. Baiba Niedre-Otomere "Uz rekombinanto Semliki meža vīrusu balstīta pieeja uzlabotas vakcīnas pret B hepatīta vīrusu meklējumos: neitralizējošu antivielu ierosināšana" (zin.vad. vad.pētniece Tatjana Kozlovska, vad.pētnieks Wolfram H. Gerlich)
 7. Ilze Radoviča  “Multifaktoriālās dislipidēmijas un iedzimtās hiperholesterolēmijas ģenētisko riska faktoru noskaidrošana Latvijas populācijā” (zin.vad. prof. Jānis Kloviņš)
 8. Ieva Roze “Pākšaugu dzimta (Leguminosae Juss.) Latvijas florā” (zin.vad. vad.pētnieks Viesturs Šulcs)
 9. Jānis Rūmnieks ”Vienpavediena RNS bakteriofāgu proteīnu un genomu struktūras pētījumi” (zin.vad. prof. Kaspars Tārs)
 10. Arnis Strods “Hepatīta B core proteīna un bakteriofāgu AP205 un GA apvalka proteīnu veidotās vīrusiem līdzīgās daļiņas iepakošanai un adresēšanai” (zin.vad. vad.pētniece Regīna Renhofa)
 11. Linda Zaharenko “Perorāla antidiabētiska medikamenta metformīna efektivitātes un panesamības farmakoģenētika” (zin.vad. prof. Jānis Kloviņš)
 1. Diāna Borovikova “Raugu anhidrobioze: šūnas virsmas struktūru izmaiņas un anhidrobiozes netradicionālā izmantošana” (zin.vad. vad.pētnieks Aleksandrs Rapoports)
 2. Kalvis Brangulis “Borrelia burgdorferi infekciozā fenotipa saistīto ārējo virsmas proteīnu, kas pieder paralogajai gēnu saimei Pfam54, strukturālā analīze” (zin.vad. vad.pētniece Renāte Ranka)
 3. Lelde Grantiņa-Ieviņa “Dažādu faktoru ietekme uz augsnes mikroorganismu daudzveidību lauksaimniecības un meža augsnēs” (zin.vad. asoc.profesore Vizma Nikolajeva)
 4. Ineta Kalniņa “Aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta ģenētiskie riska faktori Latvijas populācijā” (zin.vad. prof. Jānis Kloviņš)
 5. Māris Plikšs “Vides mainības ietekme uz Baltijas mencas (Gadus morhua Callaris L.) paaudžu ražību” (zin.vad. doc. Ivars Druvietis)
 6. Mudīte Rudzīte “Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums” (zin.vad. asoc.profesore Tatjana Zorenko)
 7. Reinis Rutkis “Zymomonas mobilis atjūgtā enerģētiskā metabolisma pētījumi” (zin.vad. prof. Uldis Kalnenieks)
 8. Kristīne Salmiņa “Pašatjaunošanās un meijotisko gēnu aktivācija pēc genotoksiskas apstrādes rezistentās audzēju šūnu līnijās” (zin.vad. vad.pētniece Jekaterina Ērenpreisa)
 9. Anta Sparinska ”Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība” (zin.vad. asoc.prof. Nils Rostoks)
 10. Jurģis Šuba ”Latvijas sikspārņu rudens spietošana un migrācija” (zin.vad. asoc.profesors Gunārs Pētersons)
 11. Didzis Ustups “Plekstes (Platichthys flesus L) agrīno attīstības stadiju bioloģiskais raksturojums Baltijas jūras centrālajā daļā” (zin.vad. vad.pētnieks Georgs Korņilovs)
 12. Angelika Voronova “Retrotranspozonu struktūra parastās priedes (Pinus sylvestris L.) genomā un to ekspresija” (zin.vad. vad.pētnieks Dainis Ruņģis, asoc.profesors Nils Rostoks)
 1. Jānis Freivalds “Vīrusveidīgo daļiņu kā mūsdienīgu vakcīnu komponentu iegūšana raugu šūnās” (zin.vad. vad.pētnieks Andris Kazāks, prof. Pauls Pumpēns)
 2. Linda Gerra-Inohosa “Mežaudžu struktūrelementu un sūnu sugu bagātība apsaimniekotā meža ainavā” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 3. Anete Keiša “Hipersensitīvās atbildes regulācija miežos” (zin.vad. asoc.profesors Nils Rostoks)
 4. Ligita Liepiņa “Arbuskulāro mikorizu ietekmējošie ekoloģiskie faktori dabiskos biotopos un agrocenozēs” (zin.vad. prof. Ģederts Ieviņš)
 5. Zbigņevs Marcinkevičs “M. quadriceps statisku slodzi pavadošās hemodinamiskās reakcijas augšstilba maģistrālo artēriju gultnēs” (zin.vad. prof. Juris Imants Aivars)
 6. Roberts Matisons “Parastā ozola koksnes pieaugums, pavasara koksnes traheju izmērs un to saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 7. Indra Miķelsone “Vazodilatācijas intensitātes un insulīna rezistences rādītāju saistība ar endoteliālo (dis)funkciju raksturojošo signālmolekulu koncentrācijām hroniskiem smēķētājiem“ (zin.vad. prof. Pēteris Tretjakovs)
 8. Dace Reihmane “Fiziskās slodzes akūta ietekme uz iekaisuma molekulu koncentrācijām asinīs: slodzes izraisītās atbildes reakcijas ietekmējošie faktori“ (zin.vad. vad.pētniece Antra Jurka, vad.pētnieks Flemming Dela)
 9. Līga Strazdiņa “Saistība starp briofītu funkcionālajām grupām, substrātu īpašībām un meža augu sabiedrībām Moricsalas dabas rezervātā” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 10. Ļaisana Šakirova “Kultivācijas apstākļu ietekme uz etanolveidojošo un pienskābes baktēriju virsmas īpašībām un fizioloģisko noturību” (zin.vad. vadošais pētnieks Pēteris Zikmanis)
 11. Didzis Tjarve “Parastās priedes radiālā pieauguma parametriskā analīze vides izmaiņu noteikšanai” (zin.vad. asoc.profesors Valdis Ģirts Balodis)
 12. Viesturs Vintulis “Sikspārņu pazemes mītņu nozīme un populāciju ilglaicīga dinamika Latvijā” (zin.vad. asoc.profesors Gunārs Pētersons)
 1. Inga Bormane “Citokīnu un adhēzijas molekulu koncentrācijas serumā kā endotēlija disfunkcijas pakāpes rādītāji” (zin.vad. prof. Pēteris Tretjakovs)
 2. Inta Dimante-Deimantoviča “Latvijas dziļo ezeru pelagiāla zooplanktona faunistiskās un laiktelpiskās struktūras raksturojums” (zin.vad. vad.pētnieks Artūrs Škute)
 3. Agnese Gailīte “Fizioloģiskie un ģenētiskie aspekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) saglabāšanā” (zin.vad. prof. Ģederts Ieviņš)
 4. Vita Ignatoviča “Melanokortīnu un purīnu receptoru funkcionalitāte un ģenētika”  (zin.vad. prof. Jānis Kloviņš)
 5. Mārtiņš Kalniņš “Spāru (Odonata) sugu sastāva izmaiņas, telpiskais sadalījums un to ietekmējošie faktori Latvijā” (zin.vad. asoc.profesors Voldemārs Spuņģis)
 6. Andis Karlsons “Minerālās barošanas adaptīvie mehānismi un minerālelementu nodrošinājuma īpatnības jūras piekrastes augiem” (zin.vad. prof. Ģederts Ieviņš)
 7. Viesturs Ķerus “Latvijas ligzdojošo putnu stāvokļa pārmaiņas laikā no 1980. līdz 2010.gadam” (zin.vad. asoc.profesors Jānis Priednieks)
 8. Jevgenija Ņečajeva “Jūras piekrastes augu dīgšanas ekofizioloģija : sēklu miera periods un vides faktoru ietekme” (zin.vad. prof. Ģederts Ieviņš)
 9. Pāvels Zajakins “Autoantivielu profilu analīzes metodikas izstrāde un kuņģa vēža diagnostikā nozīmīgu autoantivielu identificēšana” (zin.vad. asoc.profesore Aija Linē)
 1. Ainārs Auniņš “Putnu populācijas lauksaimniecības zemēs Latvijā: izvietojums un izmaiņu tendences” (zin.vad. asoc.profesors Jānis Priednieks)
 2. Ina Baļķe “Daudzziedu airenes raibuma vīrusa genoma organizācija un tā kodēto proteīnu raksturojums” (zin.vad. vad.pētnieks Andris Zeltiņš)
 3. Inese Čakstiņa “Retīnskābes ietekme uz TGF?2 proteīna un mRNS sintēzi kardiovaskulārās sistēmas agrīnās attīstības stadijās in vivo un in vitro” (zin.vad. prof. Indriķis Muižnieks, vad.pētniece Maija H. Zīle)
 4. Iluta Dauškane “Purvos augošās parastās priedes Pinus sylvestris L. radiālā pieauguma saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 5. Dāvids Frīdmanis “Melanokortīna receptoru saimes evolūcija, koncentrējoties uz ACTHR funkcionālo specifiskumu” (zin.vad. vad.pētnieks Jānis Kloviņš)
 6. Iveta Jurgensone “Rīgas līča fitoplanktona struktūras izmaiņas vides faktoru ietekmē” (zin.vad. vad.pētniece Anda Ikauniece, pētniece Agneta Andersson, pētnieks Jacob Carstensen)
 7. Ināra Kampenusa “Proteobaktēriju neklasiski sekretējamo olbaltumvielu sekvenču diskriminatīvās pazīmes” (zin.vad. vad.pētnieks Pēteris Zikmanis, vad.pētniece Olga Mutere)
 8. Dace Megre “Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās pavairošanas laikā” (zin.vad. asoc.profesors Uldis Kondratovičs)
 9. Santa Purviņa “Izšķīdušo organisko vielu bioloģiskā izmantojamība bakterioplanktona un fitoplanktona klātbūtnē Rīgas līcī” (zin.vad. asoc.profesore Maija Balode)
 10. Ineta Salmane “Mesostigmata ērču fauna un sadalījums dzīvotnēs Latvijā” (zin.vad. prof. Viesturs Melecis)
 11. Karīna Siliņa “Pretvēža humorālās atbildes antigēni: imunogenitātes iemesli un nozīme audzēju terapijā” (zin.vad. vad.pētniece Aija Linē)
 12. Agnija Skuja “Maksteņu kāpuru (Trichoptera) sabiedrību ekoloģija Latvijas vidēja lieluma ritrāla tipa upēs” (zin.vad. asoc.profesors Voldemārs Spuņģis)
 13. Māris Strazds “Melnā stārķa saglabāšanas ekoloģija Latvijā” (zin.vad. asoc.profesors Jānis Priednieks, pētnieks Hans-Günther Bauer)
 14. Dmitrijs Teļnovs “Indo-Austrālijas pārejas zonas Anthicidae (Insecta: Coleoptera): taksonomija, daudzveidība un bioģeogrāfija” (zin.vad. asoc.profesors Voldemārs Spuņģis)
 1. Ilze Deniņa “L-valīna biosintēzes regulācija Corynebacterium glutamicum celmos: fizioloģiski–bioķīmiski aspekti” (zin.vad. vad.pētniece Maija Rukliša)
 2. Ieva Druva-Lūsīte “Mikorizu simbioze jūras piekrastes augiem un tās iespējamā adaptīvā nozīme” (zin.vad. prof. Ģederts Ieviņš)
 3. Brigita Laime “Latvijas kāpu un pludmaļu fitosocioloģiskais raksturojums Baltijas jūras reģiona kontekstā” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 1. Jekaterina Aleksejeva “Uz alfavīrusu rekombinanto replikonu pamata izveidotā HCV prototipa vakcīna” (zin.vad. vad.pētniece Tatjana Kozlovska)
 2. Una Andersone “Fizioloģiskais pamats parastās priedes (Pinus sylvestris) pavairošanai audu kultūrā” (zin.vad. prof. Ģederts Ieviņš)
 3. Zane Kalniņa “Autoantivielu repertuāru noteikšana ļaundabīgo audzēju pacientiem – klasiskās un uz fāgu displeju balstītas SEREX metodes pielietojums” (zin.vad. vad.pētniece Aija Linē)
 4. Ingrīda Puriņa “Organisko un neorganisko biogēnu ietekme uz Rīgas līča fitoplanktona struktūru un potenciāli toksisko aļģu attīstību” (zin.vad. vad.pētniece Maija Balode)
 5. Ineta Samsone “Fizioloģiskais pamats dārza zemeņu (Fragaria x ananassa Duch.) šķirņu dažādai izturībai pret parasto tīklērci (Tetranychnus urticae Koch, nozīmīgu zemeņu kaitēkli” (zin.vad. prof. Ģederts Ieviņš)
 6. Solvita Strāķe “Mezozooplanktona struktūra un funkcionālā loma Baltijas jūras piekrastes ekosistēmā” (zin.vad. vad.pētnieks Andris Andrušaitis)
 1. Guna Bagrade “Latvijas kaķu un suņu dzimtas savvaļas sugu helmintofauna” (zin.vad. vad.pētnieks Jānis Ozoliņš)
 2. Didzis Elferts “Klimatisko faktoru ietekme uz parastās priedes Pinus sylvestris L. radiālo augšanu Latvijas rietumu daļas sausieņu mežos” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 3. Ilze Irbe “Koksnes brūnā trupe: bazīdijsēnes un to destruktīvā iedarbība uz lignocelulozi” (zin.vad. prof. Indriķis Muižnieks, vad.pētnieks Bruno Andersons)
 4. Marija Mihailova “HCV prototipa vakcīna izveidota uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata” (zin.vad. prof. Pauls Pumpēns, pētniece Irina Sominska, pētnieks Sergejs Viazovs
 5. Pāvels Semjonovs “Dažādas izcelsmes fruktānu prebiotiskās īpašības” (zin.vad. vad.pētnieks Pēteris Zikmanis)
 6. Egita Zviedre “Latvijas saldūdens mieturaļģu (Charophyta) flora un ekoloģija” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 1. Antra Bormane “Ixodes ricinus L. un Ixodes persulcatus P.Sch.(Acari:Ixodidae) izplatība, to pārnēsāto infekcijas slimību nozīme un molekulārā epidemioloģija Latvijā” (zin.vad. prof. Viesturs Baumanis, asoc.profesors Voldemārs Spuņģis)
 2. Oskars Keišs “Lauksaimniecības pārmaiņu ietekme uz griezes Crex crex (L.) populāciju Latvijā: skaita dinamika, biotopu izvēle un populācijas struktūra” (zin.vad. vad.pētnieks Aivars Mednis)
 3. Digna Pilāte “Sauszemes gliemežu sugu daudzveidība mežā un to ietekmējošies faktori Latvijā” (zin.vad. asoc.profesors Voldemārs Spuņģis)
 4. Dace Pjanova “Melanomas jutības gēni un to loma ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā” (zin.vad. vad.pētniece Olita Heisele, vad.pētniece Ludmila Eņģele)
 5. Liana Pliss “Mitohondriālās DNS (mtDNS) polimorfismi latviešu etnoģenēzes pētījumos” (zin.vad. prof. Viesturs Baumanis)
 6. Liene Salmiņa “Limnogēno purvu veģetācija Latvijā” (zin.vad. vad.pētniece Māra Pakalne)
 7. Guntis Tabors “Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. kā viena no bioģeoķīmiskā cikla komponentēm priežu mežos” (zin.vad. prof. Guntis Brūmelis)
 8. Viktors Veliks “Īslaicīga pastāvīgā magnētiskā lauka ietekmes uz laboratorijas dzīvnieku fizioloģiskām funkcijām atkarībā no indukcijas vektora virziena” (zin.vad. prof. Juris Imants Aivars, vad.pētnieks Pēteris Gustsons)
 1. Andris Čeirāns ” Latvijas rāpuļu ekoloģija: vides faktoru saistība ar sauszemes rāpuļu izpltību un skaitu” (zin.vad. asoc.profesors Jānis Priednieks)
 1. Laila Dubova ”Mikrotestu izmantošana vides piesārņojuma novērtēšanā” (zin.vad. Valdis Klāsens, Dzidra Zariņa)
 2. Pēteris Evarts-Bunders ” Vītolu (Salix L.) ģints Latvijā” (zin.vad. prof. Ģirts Valdis Balodis)
 3. Anda Ikauniece  ”Rīgas līča un Baltijas jūras zooplanktona daudzgadīgā dinamika un to kontrolējošie vides faktori” (zin.vad. Ilppo Vuorinens)
 4. Inna Iņaškina “Aktivētu T šūnu kodolu faktoru (NFAT) klonēšana un bioloģiskā aktivitāte” (zin.vad. Edgar Serfling, Ēriks Jankevics)
 5. Juris Jansons “Latvijā cirkulējošo B hepatīta un C hepatīta vīrusu molekulāra raksturošana” (zin.vad. Pauls Pumpēns, Irina Sominska)
 6. Gunārs Pētersons ”Latvijas sikspārņu (Chiroptera) populāciju teritoriālais izvietojums un sezonālās migrācijas” (zin.vad. Jānis Priednieks)
 7. Olga Sinicka “Iedzimtā krūts un olnīcu vēža ģenētiskās testēšanas īpatnības Latvijas populācijā” (zin.vad. Laima Tihomirova, Aivars Stengrevics)