Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes (LU) personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, kā arī ņemot vērā MK 09.06.2020. noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, LU apstiprināti epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi.

Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumi LU

Latvijas Universitātes epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi Covid-19 izplatības laikā. Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.09.2020.

LU personāla un studentu pienākumi

 • LU mājaslapā un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumus, īpaši atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem. Darbinieki tiks laipni gaidīti atpakaļ, kad būs beigušās pašizolācijas dienas;
 • nepulcēties LU telpās ārpus studiju un darba pienākumu veikšanas;
 • uzturoties LU telpās, ievērot maksimāli iespējamo distanci starp personām;
 • ienākot un uzturoties LU telpās, nodrošināt LU apsardzei un apkalpojošajam personālam savas personas identificēšanas iespējas, pēc pieprasījuma uzrādīt derīgu darbinieka vai studenta apliecību;
 • informēt LU ēku pārvaldniekus vai apsardzi par apmeklētāju uzaicināšanu vai ierašanos, norādot telpu, kurā notiks tikšanās, vai personiski sagaidot apmeklētājus pie ēkas ieejas;
 • neatrasties LU telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā;
 • jāseko līdzi savam veselības stāvoklim; ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņot pamatstruktūrvienības vai darba vadītājam, studiju programmas direktoram, metodiķim vai kārtējās plānotās lekcijas pasniedzējam, atstāt LU telpas un sazināties ar ārstu;
 • pēc iespējas samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu – skārienjutīgo ekrānu, datoru, tastatūru u.c. – izmantošanu, kā arī nenodot no personas personai šīs iekārtas, darba rīkus un aprīkojumu, tai skaitā rakstāmpiederumus;
 • LU rekomendē izmantot lietotni “Apturi Covid”.

Studiju procesa organizēšana

 • LU, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, nodrošina studijas LU klātienē.
 • Lai izslēgtu daudzskaitlīgu studentu grupu vienlaicīgu pulcēšanos auditorijās un koplietošanas telpās, studijas pamatstudiju programmās plāno ar nodarbību sākuma laika nobīdi.
 • Studijas auditorijās un laboratorijās atļauts organizēt grupās, kas nav lielākas par 50 studentiem (neieskaitot mācībspēkus un apkalpojošo personālu). Šādā gadījumā var neievērot prasību par divu metru distanci starp studentiem.
 • Divu metru distance auditorijās jānodrošina starp studentiem un pasniedzēju. Ja nodarbības notiek vienlaikus vairākām studentu grupām, starp grupām nodrošina distanci.
 • Nodarbību starpbrīžos tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
 • Studiju procesu klātienē grupām, kurās ir vairāk par 50, organizē, ja ir iespējams nodrošināt divu metru distanci starp personām gan auditorijā, gan koplietošanas telpās.
 • Izvērtējot lietderības apsvērumus un tos pamatojot balstoties uz šiem noteikumiem, informējot atbilstošās jomas prorektoru, fakultātes dekāns var izdot norādījumu par studiju programmas kursu vai to daļu pasniegšanu attālināti, bet atbilstoši plānotajam nodarbību sarakstam. Attālināti īstenot studiju programmas kursus vai to daļas tiešsaistē atļauts, ja: 
  •  nav iespējams nodrošināt divu metru distanci starp personām vai distancēšanos koplietošanas telpās un studējošo plūsmas kontroli nodarbībās, kurās vienlaicīgi vienā telpā piedalās vairāk nekā 50 studējošie (neskaitot mācībspēkus un apkalpojošo personālu);
  • vairāk nekā 50 % grupas studentu atrodas karantīnā, izolācijā vai pašizolācijā;
  • vairāk nekā 50 % grupas studentu ir ārvalstnieki, kuri epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nevar ierasties klātienē;
  • SPKC konstatē Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā notiek LU studijas.

Ja studijas tiek organizētas attālināti, fakultātei ir jānodrošina studiju procesu atbilstoši studiju plānam un nodarbību sarakstam, nodarbību videoieraksti un materiāli ir jāievieto LU E-studiju vidē, jāuzskaita nodarbībā piedalījušies studenti. Ja tomēr studenti nevar piedalīties studiju procesā, jo ir Covid-19 pacienti vai Covid-19 pacienta kontaktpersonas, vai personas, kurām ir noteikta karantīna, izolācija vai pašizolācija, ko apliecina SPKC vai ārsta izsniegta izziņa, fakultāte nodrošina studiju un pārbaudījumu individuālo plānu izveidi un apstiprināšanu.

Tālākizglītība

 • Tālākizglītības procesu laika periodā līdz 31.10.2020. atļauts īstenot klātienē grupās, kurās dalībnieku skaits nepārsniedz 50 personas, ievērojot divu metru distanci starp personām un katrai personai telpā nodrošinot ne mazāk kā 3 m2 platības.
 • Tālākizglītības nodarbībās LU telpās tiek nodrošināti tādi paši epidemioloģiskās drošības pasākumi kā LU darbības vispārīgajos nosacījumos un studiju procesa organizācijā.
 • Tālākizglītības procesā maksimāli izmanto attālinātās studiju iespējas, lai iespējami samazinātu to klātienes norises laiku LU telpās.

Pasākumu organizēšana

 • Pasākumus, kas nav saistīti ar LU pamatdarbību – studiju, zinātnisko darbību un pakalpojumiem sabiedrībai – organizē, ja tie netraucē pamatdarbībai, ievērojot noteikumus. Pasākuma organizators ir persona, kas paraksta pieteikumu par pasākuma organizēšanu LU telpās un uzņemas atbildību par tā norises atbilstību LU noteikumiem.
 • Ja pasākuma norise var radīt paaugstinātu inficēšanās risku, tā norise var tikt pārcelta uz citām telpām, samazināts pasākuma dalībnieku skaits vai mainīts pasākuma norises laiks
 • Pasākumos iekštelpās vienlaikus drīkst piedalīties ne vairāk kā 1000 personas, ārpus telpām – ne vairāk kā 3000 personas (neieskaitot apkalpojošo personālu). Pulcēšanās laikā tiek nodrošināta divu metru distance starp personām un pieeja dezinfekcijas līdzekļiem.
 • LU atbildīgajām personām ir tiesības pārtraukt klātienes pasākuma norisi, ja netiek ievēroti noteikumi, vai izraidīt no pasākuma personas, kuras neievēro iepriekš minētos nosacījumus. Nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīta Valsts policija vai Rīgas pašvaldības policija.

Vairāk informācijas par pasākumu organizēšanu un organizatora pienākumiem

Sports un kultūra

 • Sporta treniņa norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 30 personas, uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 treniņa vietas platības.
 • Amatieru teātri, kori, deju kolektīvi un orķestri mēģinājumus, nodarbības un pasākumus organizē atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Darba process

 • Darbu un studijas nodrošinot klātienē, struktūrvienības vadītājs informē darbiniekus un ir atbildīgs par visiem drošības noteikumiem un to ievērošanu.
 • Struktūrvienības vadītājam nekavējoties jāziņo darba aizsardzības sistēmas vadītājam par Covid-19 inficēšanās gadījumiem vai riskiem, kas saistīti ar iespēju inficēties ar Covid-19, kā arī sniedz darba aizsardzības sistēmas vadītājam visu nepieciešamo informāciju komunikācijai ar SPKC.
 • Struktūrvienībai nepieciešams organizēt jebkuras darba un studiju formas (lekcijas, semināri, sapulces, konferences utt.) dalībnieku uzskaiti, lai savlaicīgi būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas izplatības gadījumā.
 • Iespēju robežās pakalpojumu sniegšana jāorganizē pēc iepriekšēja pieraksta, novēršot drūzmēšanās risku, divu metru fizisko distanci vai gaisa plūsmu ierobežojošus ekrānus starp personām.
 • Struktūrvienības vadītājs pārrauga, lai sanāksmju, studiju un citu pasākumu norišu vietās iekštelpās pulcējas ne vairāk kā 1000 cilvēku vienlaikus, nodrošinot, ka telpā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā cilvēku skaita, ko pieļauj attiecīgās telpas platība un infrastruktūra, un ievērojot divu metru distanci starp personām.
 • Pamatstruktūrvienību vadītājiem atļauts organizēt darbu attālināti, ja:
  • darbiniekam noteikta mājas karantīna, izolācija vai pašizolācija, kā arī gadījumos, ja nav iespējams nodrošināt pietiekamus epidemioloģiskās drošības pasākumus darba vietā;
  • sanāksmju organizēšanā nav iespējams nodrošināt pietiekamus epidemioloģiskās drošības pasākumus darba vietā, bet ir nodrošinātas iespējas identificēt sanāksmju dalībniekus ar LU e-pastā vai citur;
  • nodrošinot darbu un studijas klātienē LU, Administrācijas departamenti un amatpersonas atbilstoši kompetencei sniedz atbalstu citām struktūrvienībām šo noteikumu īstenošanā.

Vairāk informācijas par darba organizēšanu

Telpas pieteikuma veidlapa

Dalīties