© Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikāciju un inovāciju departaments

2019.gada 2. decembrī plkst. 16.00 LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702. auditorijā promocijas darbu „Rododendru un to sakņu endofītisko sēņu mijiedarbības anatomiski fizioloģiskie aspekti un izmantošana rododendru pavairošanā” doktora zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā (Dr. biol.) aizstāvēs Kristīne Dokāne.

Promocijas darba „Rododendru un to sakņu endofītisko sēņu mijiedarbības anatomiski fizioloģiskie aspekti un izmantošana rododendru pavairošanā” mērķis ir noskaidrot mūžzaļo rododendru vienpumpura spraudeņu ar lapu un audu kultūrā pavairotu dzinumu rizoģenēzes gaitu rododendru sakņu endofītisko sēņu ietekmē.

Darba literatūras apskatā analizēti dažādi ar rododendru anatomisko uzbūvi un veģetatīvo pavairošanu saistīti aspekti, kā arī raksturotas augu un endofītisko mikroorganismu asociācijas un to izveides anatomiskie un fizioloģiskie aspekti.

Promocijas darba praktiskā daļa sastāv no vairākām eksperimentu kopām. Pirmajā eksperimentu kopā analizēta mūžzaļo rododendru šķirnes ‘Babītes Lavanda’ trīsgadīgu stādu sakņu kolonizācija un no mūžzaļo rododendru saknēm izolētas tās kolonizējošās endofītiskās sēnes. Otrajā eksperimentu kopā pētīta audu kultūrās pavairotu mūžzaļo rododendru dzinumu anatomiskā uzbūve un anatomiskās izmaiņas in vitro pavairotos dzinumos adventīvo sakņu attīstības laikā ex vitro.Trešajā eksperimentu kopā, lai gūtu priekšstatu par endofītisko sēņu ietekmi, analizētas pigmentu koncentrācijas izmaiņas in vitro pavairotu mūžzaļo rododendru dzinumu lapās pēc inokulācijas ar endofītiskajām sēnēm un pētīta endofītisko sēņu ietekme uz anatomiskajām izmaiņām in vitro pavairotu mūžzaļo rododendru dzinumu adventīvo sakņu attīstības laikā exvitro apstākļos. Ceturtajā eksperimentu kopā analizēta endofītisko sēņu ietekme uz anatomiskajām un gvajakola peroksidāzes aktivitātes izmaiņām mūžzaļo rododendru vienpumpura spraudeņu ar lapu adventīvo sakņu attīstības laikā.

Pētījumu rezultātā iegūta endofītiskā sēne, kas veicina adventīvo sakņu attīstību un uzlabo rododendru spraudeņu dzīvotspēju ilgtermiņā un ir potenciāli pielietojama praktiskajā rododendru pavairošanā.

Darba zinātniskais vadītājs: Dr. biol., asoc. prof. Uldis Kondratovičs

Recenzenti:

Prof., Dr., Traud Winkelmann, Leibniz Universität Hannover;

Dr. biol., asoc. prof. Nils Rostoks, Latvijas Universitāte

Dr. biol., prof. Ina Alsiņa, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Dalīties