Līga Plakane


Bioloģijas fakultāte
Studiju programmas direktors

Bioloģijas fakultāte
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 502. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: liga.plakane@lu.lv

Prombūtne: 26.07.2021 - 29.08.2021

Dr.biol., doc. Līgas Plakanes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads:  1970.

Izglītība:

1987. Rīgas 2.vidusskola
1987.-1992. Studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas specialitātē
1995.-1998. Doktorantūra Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds:

1998.  Bioloģijas zinātņu doktore
1998.-2006. Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta pētniece
2001.-  Latvijas Universitātes docente
2007.-  Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta vadošā pētniece

Nodarbošanās:

1992.-1998. Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta asistente
1995.-1998. Latvijas Zinātnes padomes doktorante
1998.-2006.  Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta pētniece
1998.-2001. LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras asistente
2001.-  LU Bioloģijas fakultātes docente
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

A: Raksti recenzētos izdevumos:
 1. Ozoliņš P., Plakane L., Blumberga I. 1996. Skeletal muscle contraction force in ischemia in man, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, No.2, 82–84.
 2. Gailāns J., Dzērve V., Kukulis I., Matisone D., Ozoliņš P., Plakane L. 1999. Ascending dilation of the magistral artery during isometric contraction of cat skeletal muscle, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, 53, No.4, 212–215.
 3. Ozoliņš P., Gailāns J., Plakane L., Jermacāne L., Kļavinska A. 1999. Supercompensation of cat skeletal muscle contraction force in hypoxia, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, 53, No.4, 216–218.
 4. Plakane L., Ozoliņa L., Ozoliņš P. 2001. The contraction force mobilization by ischemia in cat fast- and slow-twitch skeletal muscles, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, 55, No.2/3, 96-99.
 5. Švinka N., Plakane L., and A. Elksne. Potassium-evoked contractures in frog skeletal muscle: dependence of fibre content and seasonal changes. 2003. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B,57, No.6 (629), pp.228-231.
 6. Švinka N., Plakane L., Elksne A. Palielinātas ārpusšūnas kālija koncentrācijas ietekme uz skeleta muskuļu kontrakcijām. 2004. Latvijas Universitātes raksti, 668. sēj., Medicīna, 168–174.
 7. Plakane L., Aivars J.I., Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. Oxygen uptake efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. 2006. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 170-175.
 8. Aivars J.I., Plakane L., Sīpols J. Blood glucose level in endurance-trained climbers at high altitude. 2006. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 166-169.
 9. Plakane L., Pēteris Ozoliņš – life and scientific accomplishments of renowned physiologist. 2006. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 240-244.
B: Mācību līdzekļi:
 1. Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliņa-Moll L. 2002. Fizioloģija: Praktiskie darbi, Latvijas Universitāte, Rīga, 97 lpp. – 2.papildinātais izdevums.
 2. Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliņa-Moll L. 2002. Human physiology: Laboratory manual, University of Latvia, Rīga, 84 p. (angļu val.). – 2.papildinātais izdevums.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 15
Konferenču tēzes  9

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1994.-1997. LZP granta Nr.93.939 “Muskuļu kontrakcijas spēka intramuskulārā regulācija” izpildītāja (vad. Dr.hab.biol. P.Ozoliņš);
1997.-2000. LZP granta Nr.96.0055 “Noguruma fizioloģiskie mehānismi un to pārmaiņas novecošanās procesā” izpildītāja (vad. Dr.hab.biol. N.Švinka);
2001.-2004. LZP projekta Nr.010425 “Membrānaktīvo vielu izmantošana jonu transporta normalizācijai muskuļu patoloģijās” izpildītāja (vad. Dr.hab.biol. N.Švinka).
2005.-   LZP projekta Nr. 788/04.1116.1 “Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā” izpildītāja (vad. Dr.med. J.Sīpols).
2004.-   ESF finansētais “Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts LU” – “Hipobāriskās un slodzes hipoksijas izraisītās skeleta muskuļu vielmaiņas un neirohormonālās pārmaiņas” – vadītāja.
2006.-2007. LU projekta “Jaunās pieejas eksogēno veselības riska faktoru izraisīto traucējumu diagnostikā” izpildītāja (vad. Dr.biol.P.Tretjakovs).
2006.-2008. ESF finansētais“Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošana dzīvās dabas zinātņu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās” izpildītāja (vad. Dr.biol.P.Tretjakovs).

Akadēmiskie kursi:
 • Cilvēka fizioloģija (LU MF), A daļa, 5KP
 • Anatomija un Fizioloģija (LU MF), A daļa, 5 KP
 • Sporta un ekstremālu situāciju fizioloģija (LU BF), B daļa, 3 KP
 • Veģetatīvo funkciju hormonālā regulācija (LU BF), B daļa, 3 KP
 • Sporta fizioloģija (LU VSI), A daļa, 4 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

1998.-2003. Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta zinātniskā sekretāre
2004.- LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta Domes sekretāre
1998.- LU Promocijas padomes medicīnas, bioloģijas un farmācijas zinātņu nozarēs sekretāre.

2008.gada 14.februārī.