Vizma Nikolajeva


Bioloģijas fakultāte
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67033925

E-pasts: vizma.nikolajeva@lu.lv

 Dr.biol., vad. pētn., doc. Vizma Nikolajeva
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1955.
 
Izglītība:

1973.-1978.   Studijas LU Bioloģijas fakultātē
1981.-1983.   Aspirantūra LU Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un augu fizioloģijas katedrā
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1983.   bioloģijas zinātņu kandidāte
1992.   nostrificēts bioloģijas doktora grāds, Dr.biol.
1994. Latvijas Universitātes vadošā pētniece
2002. Latvijas Universitātes docente
 
Nodarbošanās:

1978.-1983.   inženiere LVU Augu attīstības fizioloģijas laboratorijā
1983.-1993.   zinātniskā līdzstrādniece LVU Augu un mikroorganismu ģenētikas laboratorijā
1993.- vadošā pētniece LU Bioloģijas fakultātes Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijā
2002.- docente LU Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. V. Nikolajeva, D. Eze, Z. Petriņa, I. Muižnieks. Activation of mice peritoneal macrophages by adenylate deaminase from Penicillium lanoso-viride. Proc. Latv. Acad. Sci., 1999, v. 53, No. 1, p. 12-15.
 2. V. Nikolajeva, D. Eze, Z. Petrina, I. Muiznieks. Treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis with adenylate deaminase from Penicillium lanoso-viride. J. Autoimmunity, 2000, v. 14, No. 2, p. 107-113.
 3. L. Savenkova, Z. Gercberga, V. Nikolaeva, A. Dzene, I. Bibers, M. Kalnin. Mechanical properties and biodegradation characteristics of PHB based films. Process Biochem., 2000, v. 35, p. 573-579.
 4. V. Nikolajeva, D. Eze, Z. Petriņa, I. Muižnieks. Pharmacokinetics and tissue distribution of adenylate deaminase from Penicillium lanoso-viride in mice. Proc. Latv. Acad. Sci., B, 2002, v. 56, No. 6, p. 227-231.
 5. G. Telysheva, T. Dizhbite, G. Lebedeva, V. Nikolaeva. Lignin products for decontamination of environment objects from pathogenic microorganisms and pollutants. // The 5th ILI Forum, Barcelona, Spain, April 27-28, 2005, p. 71-74.
 6. D. Eze, V. Nikolajeva, Z. Petrina. Mycological contamination of Riga Dome cathedral historical interior elements and indoor air. // ECCO XXV, Budapest, Hungary, June 7-10, 2006, p. 201-202.
 7. V. Nikolajeva, V. Ramniece, V. Saulite. New fermented milk products with Lactobacillus helveticus R-7 for nutrition, fodder and health recovery. // 20th Intern. ICFMH Symposium “Food safety and food biotechnology: diversity and global impact”, Bologna, Italy, August 29 – September 2, 2006, p. 515.
 8. I. Jakobsone, I. Nakurte, I. Akuneca, E. Brice, V. Nikolajeva. Research of chemical composition of food plant extracts and their influence on the microorganisms. // 2nd Baltic conf. on food science and technology FOODBALT-2007, Kaunas, Lithuania, June 13-14, 2007, p. 18.
 9. V. Nikolajeva, V. Ramniece. Lactobacillus helveticus strain R-7 as a liquid starter culture for the production of natural-set fermented dairy products. Chemical Technology, 2007, No. 4 (46), 48-52.
 10. V. Nikolajeva. Pārtikas mikrobioloģija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 130 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 29
Konferenču tēzes  13
Patenti   8
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1997.-2000. Mikroskopiskās sēnes Penicillium lanoso-viride producētās adenilātdezamināzes imūnmodulatorās darbības izpēte
1997.-1998.   Latvijas Sarkanajā grāmatā ietverto sēņu mikocenožu izpēte, novērtēšana un genofonda saglabāšana kultūras apstākļos
2000.  Ksenobiotikas izmantojošo baktēriju īpašības
2001.-2004.   Glikoproteīnu dabas fermenta adenilātdezamināzes struktūra un imūnbioloģiskā iedarbība
2002.-2003. Ar naftas produktiem piesārņotas augsnes kompleksas attīrīšanas tehnoloģijas
2003.-2004. Eiropas Bioloģisko resursu centru tīkls (EBRCN)
2003.-2005. Dzeramā ūdens mikrobioloģiskās stabilitātes uzraudzība un kontrole (SAFER)
2004.   Viegli izmantojamu papildus oglekļa avotu izmantošana ar naftas produktiem piesārņotu grunšu bioloģiskās attīrīšanas procesos
2005.   Doma baznīcas ērģeļu zonas, mākslas vērtību, sienu un gaisa mikoloģiskā izpēte un stāvokļa novērtēšana
2005.-  Mikrobioloģiskas izcelsmes glikoproteīnu un imūnās sistēmas mijiedarbība
2007. Sūnu antimikrobiālās īpašības un izmantošanas iespējas ziepju ražošanā
2007.-  Glikoproteīnu-enzīmu farmakoloģiskā līdzekļa ietekme uz reparatīvajiem procesiem ādā
Eiropas Kultūru kolekciju organizācijas (ECCO) 24. konferences (Rīga, 2005. g. 25.-27. maijs) organizācijas komitejas un zinātniskās komitejas locekle, atbildīgā par konferences rakstu krājuma izdošanu.
 
Akadēmiskie kursi:
 • Mikrobioloģija I, B daļa, 1 kredītp.
 • Vides mikrobioloģija,  B daļa, 4 kredītp.
 • Baktēriju daudzveidība, B daļa, 4 kredītp.
 • Mikroorganismu ekoloģija,  B daļa, 4 kredītp.
 • Pārtikas mikrobioloģija (biologiem),   B daļa, 2 kredītp.
 • Pārtikas mikrobioloģija (uzturzinātnei),  B daļa, 3 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Mikrobiologu biedrības valdes locekle
 
2008. gada 15. februārī