Ģederts Ieviņš


Bioloģijas fakultāte
Augu fizioloģijas katedra
Fakultātes katedras vadītājs
Profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 558. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: gederts.ievins@lu.lv

Dr. hab. biol., prof. Ģederta Ieviņa
dzīves un darba gājums
(currciculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1960.

Izglītība:

1979.-1984. Studijas LVU Bioloģijas fakultātē (biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1990. Bioloģijas zinātņu kandidāts
1994. Nostrificēts LR Dr. biol.
1996. LR Dr. hab. biol.
1997. LU profesors

Nodarbošanās:

1983.-1985. LPSR ZA Bioloģijas institūts, vecākais laborants
1985.-1990. LPSR ZA Bioloģijas institūts, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
1991.-1992. LPSR ZA Bioloģijas institūts, zinātniskais līdzstrādnieks
1992.-1993. LPSR ZA Bioloģijas institūts, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1993. Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte, vieszinātnieks
1994.-2002. LZA (LU) Bioloģijas institūts, vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs
1994.-1997. LU Bioloģijas fakultāte, stundu pasniedzējs
1997. Nevadas Universitāte, Mikrobioloģijas departamenta viesprofesors
1997.-  LU Bioloģijas fakultāte, profesors
1998.-  LU Bioloģijas fakultāte, Augu fizioloģijas katedras vadītājs
2002.-2006. Nacionālais botāniskais dārzs, direktors

Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Ievinsh G., Kreicbergs O. (1992) Endogenous rhythmicity of ethylene production in growing intact cereal seedlings. Plant Physiol. 100: 1389-1391.
 2. Ievinsh G., Tillberg E. (1995) Stress-induced ethylene biosynthesis in pine needles: a search for the putative 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid-independent pathway. J. Plant Physiol. 145:308-314.
 3. Kruzmane D., Jankevica L., Ievinsh G. (2002) Effect of regurgitant from Leptinotarsa decemlineata on wound responses in Solanum tuberosum and Phaseolus vulgaris plants. Physiol. Plant. 115: 577-584.
 4. Andersone U., Ievinsh G. (2002) Changes of morphogenic competence in mature Pinus sylvestris L. in vitro. Ann. Bot. 90: 293-298.
 5. Gailite A., Andersone U., Ievinsh G. (2005) Arthropod-induced neoplastic formations on trees change photosynthetic pigments and oxidative enzyme activities. J. Plant Interact. 1: 61-67.
 6. Ievinsh G. (2006) Biological basis of biological diversity: physiological adaptations of plants to heterogeneous habitats along a sea coast. Acta Univ. Latv. 710: 53-79.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  45
Konferenču tēzes  45

Zinātniski pētnieciskā darbība:
 1. Fitohormons etilēns augu augšanas un attīstības regulācijas procesos (LZP; 1991.-1993.)
 2. Augu attīstības un adaptācijas regulācija: fitohormonu (etilēns) un detoksificējošo fermentu sistēmas mijiedarbības fizioloģiskie, bioķīmiskie un molekulārie mehānismi (LZP; 1994.-1996.)
 3. Fotooksidantu toksiskums un barības vielu disbalanss kokiem kā slāpekļa emisijas un uzņemšanas pieauguma rezultāts (Eiropas Komisija; 1994.-1996.)
 4. Askorbāta peroksidāzes gēna transkripti priedēm: ekspresija oksidatīvajā stresā (NSF, USA 1996.-1999.)
 5. Augu stresa adaptācijas bioķīmiskie un molekulārie mehānismi: pretoksidatīvie fermenti un regulējošie faktori (LZP; 1997.-2000.)
 6. Augu stresa izturības nodrošināšanas bioķīmiskie un molekulārie mehānismi: abiotisko un biotisko faktoru nozīme pretstresa reakciju regulācijā (LZP; 2001.-2004.)
 7. Augu – augēdāju posmkāju attiecību molekulārā ekoloģija (LZP; 1999.-2004.)
 8. Fizioloģisko procesu regulēšana in vitro kultivētu augu uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras stresa apstākļos (LZP; 2001.-2005.)
 9. Fundamentālais pamats fitocentriskajai pieejai ekobioloģiskajos pētījumos: biotisko mijiedarbību abiotiskā un endogēnā regulācija augos un to atbildes reakciju atgriezeniskā ietekme (LZP; no 2005.)
 10. Parasto un kokveida peoniju mikropavairošana (Eureka; 2005.-2007.)
 11. Bioloģiskais pamats Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu saglabāšanai: jūras piekrastes zona (LU; 2005.-2007.)
Akadēmiskie kursi:

Augu augšanas un attīstība sregulācija, B daļa, 4 KP
Augu bioķīmija, B daļa, 4 KP
Augu fizioloģija, A daļa,  5 KP
Augu stresa fizioloģijas pamati,  B daļa, 4 KP
Augu - vides mijiedarbība, B daļa, 4 KP
Eksperiments augu fizioloģijā,  B daļa, 4 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

1994.-  Latvijas pārstāvis Eiropas Augu fiziologu (biologu) biedrību federācijā
1996.-2006. LZP 6. NEK eksperts
1999.-2003. LU Promocijas padomes Bioloģija 1 loceklis
2003.-2006. LU Promocijas padomes Bioloģija 1 priekšsēdētājs
2003.-  Journal of Plant Physiology (Elsevier), redkolēģijas loceklis
2002. - Acta Universitātis Latviensis, Bioloģijas sērijas galvenais redaktors
2004.-  LR ZM Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas komisijas loceklis
2006.-  LZP eksperts
2006.-  LU Promocijas padomes Bioloģija loceklis
 
2008. gada 18. martā