Brigita Laime


Bioloģijas fakultāte
Botānikas un ekoloģijas katedra
Pētnieks (Dr.)
Docents

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 559. telpa
Tālrunis: 67033927

E-pasts: brigita.laime@lu.lv

Prombūtne: 27.01.2021 - 27.02.2021

Brigita Laime
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1959.

Izglītība:

1978.-1983. Studijas LU Bioloģijas fakultātē
1986.-1989. Aspirantūra LU Bioloģijas fakultātes Botānikas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1998. Bioloģijas maģistre

Nodarbošanās:

1983.-1986. Pasniedzēja Liepājas Pedagoģiskajā institūtā
1990.-1993. Galvenā speciāliste Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejā
1993.-1994. Vides valsts inspektore LR Vides valsts inspekcijā; stundu pasniedzēja Latvijas Universitātē
1994. Lektore LU Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas katedrā.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

  1. Piterāns A., Laime B., Žeiviniece A., Berga I. 2005. Lichens in the Užava Nature Reserve. Acta Biol. Daugavp., 5 (2): 109-112.
  2. Laime B. 2001. Seashore plant communities of the Lake Engures (Engure) Nature Park, Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 54, 190-197.
  3. Laime B. 2005. Augi jūras krastā. Rīga: 63 lpp.
  4. Laime B. 2000. Augu sabiedrību un augu sugu aizsardzība. – Sugu un biotopu aizsardzība mežā. Rīga: 6-16.
  5. Laime B., Bērziņš E. 2002. Teritoriālā plānošana un jūras piekrastes biotopu aizsardzība. – Aktuāli savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas piemēri Latvijā. (red.O.Opermanis). Rīga: 43 - 48.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 9
Konferenču tēzes 5

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2002.-2006. Eiropas Komisijas LIFE -Daba programmas Piekrastes projekta vadītāja (piekrastes biotopu izpēte)
2002. LR IZM projekta “Pētījums par svešo augu sugu izplatību un ekoloģiju piekrastes kāpās Latvijā” projekta vadītāja un eksperte
2001.-2002. Dānijas un Latvijas EMERALD Biotopu un sugu projekta eksperte
2001.-2004.- LZP pētījumu projekta “Pelēko kāpu bioloģiskās daudzveidības indikācijas sistēmas izstrāde” eksperte
2002.-2007. LR Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas projekta “Jūras piekrastes biotopu un sugu monitorings” vadītāja, eksperte (monitoringa metožu izstrāde, aprobēšana, monitoringa veikšana)
Starptautiska semināra “Dissemination of ecological knowledge and practical experiences for sound planning and management in raised bogs and sea dunes” (22.-29.08.2005, Latvija) organizatoru grupas locekle

Akadēmiskie kursi:

Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā, A, 2 kp.
Lauka kurss botānikā un zooloģijā, A, 2 kp.
Lauka kurss ekoloģijā I, B, 2.5 kp.
Latvijas augšņu un veģetācijas tipoloģija, B, 3 kp.
Botānika un Latvijas flora, B, 3 kp.
Bioģeogrāfija, B, 2 kp.
Praktiskā ekoloģija, B, 2 kp.
Floras aizsardzība, B, 2 kp.
Fitocenoloģija II, B, 4 kp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Botāniķu biedrības biedre, Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācijas (IAVS) biedre; Latvijas Dabas fonda projekta vadītāja kopš 1990. gada par dabas aizsardzības plāniem, par aizsargājamo augu atradņu inventarizāciju.
Eksperte par jūras piekrasti vairākos projektos: Baltijas jūras un tās piekrastes biotopu un biotopu kompleksu Sarkanā grāmata; CORINE Biotopes projekts Latvijā; NATURA 2000 in Latvia, Dzintara takas veģetācijas kartēšana, Ķemeru nacionālā parka dabas aizsardzības plāns u.c.
LU Senāta locekle.

2008. gada 19. februārī