Līga Ozoliņa-Molla


Bioloģijas fakultāte
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra
Fakultātes katedras vadītājs
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 503. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: liga.ozolina-molla@lu.lv

Dr.biol., asoc.prof. Līgas Ozoliņas-Moll
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1970.

Izglītība:

1989.-1994.  Studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē
1995.- 1998.  Doktorantūra LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā; pētnieciskā darbība Maincas Universitātes Zooloģijas institūtā (Vācijā).
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1999. Bioloģijas zinātņu doktore
1999.  Latvijas Universitātes asistente
2000.  Latvijas Universitātes docente
2002. Latvijas Universitātes asociētā profesore

Nodarbošanās:

1993. – 1999.  laborante LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā
1997. – 1999. stundu pasniedzēja Rīgas pedagoģijas un vadības augstskolas Bauskas nodaļā
1998. – 2000.  stundu pasniedzēja LU Humanitārajā institūtā
1999. – 2000.asistente LU Bioloģijas fakultātē Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā
2000. – 2002. docente LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā
2002.decembris – asociētā profesore LU Bioloģijas fakultātes  Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā
 
Zinātniskā darbība:
 
2001. 2003.  LZP finansēts projekts “Artēriju un arteriolu vazomocija: izcelsme un ietekmējošie faktori”;
2004. 2007. LZP finansēts projekts “Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko lauku un temperatūras ietekme”
 
Kopš 2005.g. dalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektos:
  • Dabazinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmā uzturzinātnē; Reģ. LU 2005/8;
  • Dabas zinātņu pamatu studiju moduļa izveidošana LU; Reģ. LU 2006/10;
  • Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošana dzīvās dabas zinātņu bakalaura, maģistra un doktoru studiju programmās; Reģ.Nr. LU 2005/49.
  • RTU un LU starpaugstskolu maģistratūras studiju modulis ²Medicīnas fizika²; RTU-2007/2K.
Kopš 2007. g. – LU pētniecības projekts ²Jaunu, mobilu kognitīvo darbaspēju pašnovērtējuma testēšanas metožu izstrāde².

Dalība vairākos Vides aizsardzības fonda projektos:”Vīngliemezis”, “Vīngliemeža monitorings’,“Mikroliegumi aizsargājamajām gliemju sugām” u.c.

Starptautiskā 1.Baltijas Malakologu simpozija “Diversity and Conservation of European Molluscan Fauna” (Rīga, 21 -23, 2006) rīcības komitejas locekle.
 
Publikācijas:

Raksti recenzētos izdevumos:
 
L.Ozolina, Effects of serotonin and FMRF-amide on tentacular activity of the roman snail Helix pomatia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 1999, 53: 201-205.
L.Ozolina, Serotonin modulation in Helix tentacular musculature: cellular effects. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 1999, 53: 206-211.
L.Ozoliņa, K.Eglīte Mechanisms of serotonin modulation in the tentacle musculature of Helix pomatia. Physiological research, 1999, 48: 105.
L.Ozoliņa-Moll, Some aspects of neural control mechanisms of tentacle musculature in the Roman snail Helix pomatia, The 1st Baltic Symposium of Malacology, Riga, Sept. 21 – 23, 2006, 28 pp.
 
Mācību līdzekļi:
 
Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliņa-Moll L. 2002. Fizioloģija. Praktiskie darbi. LU, Rīga, 97 lpp.
Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliņa-Moll L. 2002. Human Physiology. Laboratory manual. LU, Rīga, 84 pp.
Aivars.J.I., Ozoliņa-Moll L., 2008, Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā, Uzturzinātnes specialitātes studentiem. LU Apgāds, Rīga, 120 lpp.
 
Citas publikācijas:
 
L.Ozoliņa-Moll, Kāpēc gliemezis nēsā savu māju uz muguras? (2003) Terra,aug/sept., 42.-43.lpp
L.Ozoliņa-Moll, M.Moll, Latvijas nacionālie parki un rezervātri (2005), Zvaigzne ABC, Rīga, 72 lpp.
L.Ozoliņa-Moll, Noslēpumainās emocijas (2006), Doctus, Febr., 41-44.lpp.
 
Tulkojumi: 7 bioloģijas nozares populāru grāmatu tulkojumi.  
 
Akadēmiskie kursi:

Vispārīgā bioloģija: dzīvnieku uz būve un funkcijas. A, 3 kp. 
Augu un dzīvnieku bioloģija: dzīvnieku bioloģija. A, 2 kp.
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija. A, 3 kp.
Vispārējā fizioloģija. A, 4 kp.
Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā. B, 3 kp.
Salīdzinošā dzīvnieku fizioloģija. B, 3 kp.
Neirofizioloģija. B, 3 kp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Fiziologu biedrības biedre;
Latvijas Fiziologu biedrības delegāte Eiropas Fiziologu biedrību asociācijā;
Latvijas Malakologu biedrības Valdes locekle;
LU Bioloģijas fakultātes studentu starptautisko sakaru koordinatore.
 
2008. gada 5. februārī