Iluta Dauškane


Bioloģijas fakultāte
Botānikas un ekoloģijas katedra
Pētnieks (Dr.)
Docents

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 514. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: iluta.dauskane@lu.lv

Prombūtne: 05.01.2021 - 28.02.2021

Dr.biol., pētniece Iluta Dauškane

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1981.

Izglītība:

1987.-1999.   Rīgas 62.vidusskola

1999.-2011.   Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studijas LU Bioloģijas fakultātē

Papildus izglītība (kursi):

2004.              Starptautiskais studiju kurss “Nordic Doctoral Research course in Dendroecology and Dendrochronology” Mekrijärvi pētniecības centrs, Somija

2007.              Starptautiskais studiju kurss “Wood Anatomy of Tree Rings”, Arizonas Universitāte, ASV

2007.-2008.  Studijas Šveices Federālā meža, sniega un ainavas izpētes institūta (WSL) dendrozinātnes laboradtorijā

2012.              Starptautiskais sīkkrūmu un lakstaugu gadskārtu anatomijas kurss “Wood Anatomy in Arctic and Alpine Environments”, Šveices Federālais meža, sniega un ainavas izpētes institūts (WSL), Klosters Dorfa, Šveice.

Nodrabošanās:

1999.-2008.   LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs/ Botānikas muzejs, vecākā laborante

2004.-2006.   LU Bioloģijas fakultāte, biologs

2006.              ESF projekts “Bioloģijas maģistrantūras studiju programmas modernizēšana Latvijas Universitātē”, Dabas pārvaldības moduļa koordinatore

2007.-2008.   LU Bioloģijas fakultāte, zinātniskā asistente

2010.-2011.   ES struktūrfondu projekts Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 “Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, eksperte

Kopš 2008.    LU Bioloģijas fakultāte, pētniece

Kopš 2012.    LU Bioloģijas fakultāte, lektore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Brumelis G., Elferts D., Liepina L., Luce I., Tabors G., Tjarve D. 2005. Age and spatial structure of natural Pinus sylvestris stands in Latvia. Journal of  Forest Research, 20 (6): 471-480.

Matisons R., Dauškane I. 2009. Influence of climate on earlywood vessel formation of Quercus robur at its northern distribution range in central parts of Latvia. Acta Universitatis Latviensis, 753: 49-58.

Brūmelis G., Dauškane I., Ikauniece S., Javoiša B., Kalviškis K., Madžule L., Matisons R., Strazdina L., Tabors G., Vimba E. 2011. Dynamics of natural hemiboreal woodland in the Moricsala Reserve, Latvia: the studies of K. R. Kupffer revisited. Scandinavian Journal of Forest Research, 26 (10): 54-64.

Dauškane I., Brūmelis G., Elferts D. 2011. Effect of climate on extreme radial growth of Scots pine growing on bogs in Latvia. Estonian Journal of Ecology, 60 (3): 236-248.

Dauškane I., Elferts D. 2011. The influence of climate on Scots pine growth on dry and wet soils near Lake Engure in Latvia. Estonian Journal of Ecology, 60 (3): 225-235.

Elferts D., Dauškane I., Ūsele G., Treimane A. 2011. Effect of water level and climatic factors on the radial growth of black alder.  Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, 65: 164-169.

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 6

Konferenču tēzes: 16

Rakstu citējumi zinātniskos izdevumos: 15

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2006.-2009. LZP projekts Nr. 15546/05.1406 “Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona”

2007.-2008. LU pētniecības projekts „Koku augšanas izmaiņas klimata un vides faktoru ietekmē un to saistība ar bioloģiskās daudzveidības indikatoriem”

2010.-2011. Zinātniskās izpētes projekts (pasūtītājs LVMI „Silava”) „Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām”

Kopš 2010. LZP sadarbības projekta apakšprojekts Nr.10.0004.5. „Modeļreģiona ekoloģisko izmaiņu analīze pēc dendrohronoloģiskajiem datiem”

Akadēmiskie kursi:

Vispārīgā bioloģija. Ievads botānikā: augstāko augu bioloģiskā daudzveidība, (Biol 1177), A daļa, 3 kredītp.

Lauka kurss ekoloģijā II: botānika, (Biol 3110), B daļa, 2 kredītp.

Augu un dzīvnieku bioloģija: ekoloģijas pamati, (Biol 1195), A daļa, 2 kredītp.

Bioloģija: botānika un ekoloģija, (Biol 1001), A daļa, 5 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Dendroekologu biedrība – valdes locekle

Koku gadskārtu izpētes asociācija – biedre

Latvijas Botāniķu biedrība – biedre

LZP Eksperta tiesības (Bioloģija/Ekoloģija)