Indriķis Krams


Bioloģijas fakultāte
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 510. telpa
Tālrunis: 67033926

E-pasts: indrikis.krams@lu.lv

 
Profesora, Dr. biol. INDRIĶA KRAMA
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
 
Dzimšanas gads:
1962
 
 
Izglītība:
 
1995. - 1996.
1994. - 1995.
1992. - 1993.
1986. - 1990.
1978. - 1980.
Latvijas Universitāte, bioloģijas doktorantūra
Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, bioloģijas maģistratūra
Stokholmas Universitāte, evolucionārās bioloģijas maģistratūras kursi
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Bioloģijas-ķīmijas fakultāte, bioloģijas skolotāja diploms
Krāslavas 1. vidusskola
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2011.
1996.
Profesors, ekoloģija. Tartu Universitāte, Igaunija
Bioloģijas doktora grāds
 
Nodarbošanās:
2011.- līdz šim brīdim
2011.- līdz šim brīdim
2007.- līdz šim brīdim
2008.- 2009.
2002. - 2003.
2001.
Tartu Universitātes (Igaunija) Zinātņu un Tehnoloģiju fakultātes profesors
Turku Universitātes (Somija) Matemātikas un Dabaszinātņu fakultātes pētnieks
Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks
Turku Universitātes (Somija) Matemātikas un Dabaszinātņu fakultātes pētnieks
Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un Matemātikas fakultātes Bioloģijas katedras vadītājs
Jyväskylä Universitātes (Somija) Dabaszinātņu fakultātes postdoktorantūras pētnieks
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Krams I. 2010. Interspecific Communication. In: Breed M.D. and Moore J., (eds.) Encyclopedia of Animal Behavior, volume 2, pp. 196-202, Oxford: Academic Press.
2. Krams, I., Bērziņš, A., Krama, T., Wheatcroft, D., Igaune, K & Rantala, M.J. 2010. The risk of predation enhances cooperation among prey individuals in a songbird. Proceedings of the Royal Society London B 277: 513-518.
3. Krams, I., Cīrule, D., Suraka, V., Krama, T., Rantala, M.J. & Ramey, G. 2010. Fattening strategies of wintering great tits support the optimal body mass hypothesis under conditions of extremely low ambient temperature. Functional Ecology 24: 172-177.
4. Lehtonen, P.K., Laaksonen, T., Artemyev, A.V., Belskii, E., Both, C., Bureš, S., Bushuev, A.V., Krams, I., Moreno, J., Mägi, M., Nord, A., Potti, J., Ravussin, P.-A., Sirkiä, P.M., Sætre, G.-P. & Primmer, C.R. 2009. Geographic patterns of genetic differentiation and plumage colour variation are different in the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca). Molecular Ecology 18: 4463–4476.
5. Wheatcroft, D.J. & Krams, I. 2009. Response to Russell and Wright: avian mobbing. Trends in Ecology and Evolution 24: 5-6.
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         34 (ISI Web of Science)
Konferenču tēzes                                                                                                          uzskaite netiek veikta
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2007. - līdz šim
2007. - līdz šim
2002. - līdz šim
1990. - līdz šim
Ekoloģiskā imunoloģija
Parazītu – saimnieku ekoloģisko attiecību evolūcija
Socialitātes evolūcija
Plēsēju – upuru ekoloģiskās mijiedarbības
 
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Programmas daļa (A, B, C)
Apjoms, kredītpunkti
Angļu valoda
Biometrija
Ornitoloģija
Bioloģijas aktuālās problēmas                                                                      
Mūsdienu ekoloģijas paradigmas
Specializācijas kurss evolucionārajā ekoloģijā
Zinātniskais seminārs evolucionārajā ekoloģijā
C
B
C
A
A
A
A
4
2
1
2
3
2
2,5
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Oecologia (Springer) asociētais redaktors
ISRN Zoology (Hindawi) redkolēģijas loceklis
Estonian Journal of Ecology redkolēģijas loceklis
Latvijas Zinātnes Padomes eksperts
Zviedrijas Dabaszinātņu Padomes eksperts
Simpoziju organizētājs un vadītājs EOU 2011 konferencē Rīgā un Behavior 2011 konferencē Blūmingtonā ASV
 
 
 2011. gada 11. jūlijā                                                                                                               ___________________ /Indriķis Krams/
 
 
 
 
 
Professor, Dr. biol. Indrikis Krams
 Curriculum Vitae
 
Year of birth:
1962
 
 
Education:
 
1995 – 1996
1994 – 1995
1992 – 1993
1986 – 1990
1978 – 1980
The University of Latvia, PhD research
Pedagogical University of Daugavpils, MSc level studies
Stockholm University, MSc courses in evolutionary biology
Pedagogical Institute of Daugavpils, diploma of a biology teacher
Secondary School No. 1 of Krāslava
 
Academic titles and research degrees:
2011
1996
Professor in ecology at the University of Tartu, Estonia
PhD degree in biology
 
Experience:
2011 – till now
2011 – till now
2007 – till now
2008 – 2009
2002 – 2003
 
2001
Professor at the Faculty of Science and Technology of the University of Tartu, Estonia
Researcher at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the University of Turku, Finland
Senior researcher at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the University of Daugavpils
Researcher at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the University of Turku, Finland
Head of the Department of Biology at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the University of Daugavpils
Post-doctoral researcher at the Faculty of Natural Sciences of the University of Jyväskylä, Finland
 
Major research publication and teaching materials:
1.   Krams I. 2010. Interspecific Communication. In: Breed M.D. and Moore J., (eds.) Encyclopedia of Animal Behavior, volume 2, pp. 196-202, Oxford: Academic Press.
2.   Krams, I., Bērziņš, A., Krama, T., Wheatcroft, D., Igaune, K & Rantala, M.J. 2010. The risk of predation enhances cooperation among prey individuals in a songbird. Proceedings of the Royal Society London B 277: 513-518.
3.   Krams, I., Cīrule, D., Suraka, V., Krama, T., Rantala, M.J. & Ramey, G. 2010. Fattening strategies of wintering great tits support the optimal body mass hypothesis under conditions of extremely low ambient temperature. Functional Ecology 24: 172-177.
4.   Lehtonen, P.K., Laaksonen, T., Artemyev, A.V., Belskii, E., Both, C., Bureš, S., Bushuev, A.V., Krams, I., Moreno, J., Mägi, M., Nord, A., Potti, J., Ravussin, P.-A., Sirkiä, P.M., Sætre, G.-P. & Primmer, C.R. 2009. Geographic patterns of genetic differentiation and plumage colour variation are different in the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca). Molecular Ecology 18: 4463–4476.
5.   Wheatcroft, D.J. & Krams, I. 2009. Response to Russell and Wright: avian mobbing. Trends in Ecology and Evolution 24: 5-6.
 
Articles in research journals and editions                                                        34 (ISI Web of Science)
Conference abstracts                                                                                         no records kept
 
Research projects:
2007 – till now
2007 – till now
2002 – till now
1990 – till now
Ecological immunology
Evolution of parasite – host interactions
Evolution of sociality
Predator – prey interactions
 
Academic courses:
Course title
Part of program (A, B, C)
Credit points (CP)
English
Biometry
Ornithology
Problems of modern biology
Paradigms of modern ecology
Specialization course in evolutionary ecology
Scientific seminar in evolutionary ecology
C
B
C
A
A
A
A
4
2
1
2
3
2
2,5
 
Additional information on professional activities:
Oecologia (Springer), Editorial Board, Handling Editor
ISRN Zoology (Hindawi) Editorial board
Estonian Journal of Ecology, Editorial board
Expert of Latvian Council of Science
Expert of National Research Council for Natural Sciences of Sweden
Convener of symposiums at EOU 2011 meeting in Riga and Behavior 2011 meeting at Bloomington in U.S.A
 
 
11.07.2011.                                                                                                 ___________________ /Indriķis Krams/