Guntis Tabors


Bioloģijas fakultāte
Botānikas un ekoloģijas katedra
Pētnieks (Dr.)
Docents

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 514. telpa

E-pasts: guntis.tabors@lu.lv

Prombūtne: 24.02.2020 - 19.04.2020

 Dr.biol. Guntis Tabors
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:  1973.
 
Izglītība:

1994. -2000. Studijas LU Bioloģijas fakultātē
2000. -2003. Doktorantūra LU Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2007. - Bioloģijas zinātņu doktors, Dr.biol.
2007. - Latvijas Universitātes lektors

Nodarbošanās:

1998.-2006.   biologs LU Bioloģijas fakultātē Botānikas un ekoloģijas katedrā
2003.-2007.   stundu pasniedzējs LU Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas katedrā
2007.-  pētnieks LU Bioloģijas fakultātē Botānikas un ekoloģijas katedrā
2007.-  lektors LU Bioloģijas fakultātē Botānikas un ekoloģijas katedrā
   
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. G.Brūmelis, L.Lapiņa, G.Tabors. 2000. Uptake of Ca, Mg and K during growth of annual segments of the moss Hylocomium splendens in the field. Journal of Bryology. 22:163 - 174.
 2. G.Brūmelis, L.Lapiņa, O.Nikodemus, G.Tabors. 2000. Use of an artifical model of monitoring data to aid interpretation of principal component analysis. Environmental Modelling and Software. 15: 755 – 763.
 3. Ž.Gutko, G.Brūmelis, I.Liepiņš, O.Nikodemus, G.Tabors. 2001. Plant species richness, and Shannon diversity and evenness during secondary succession on abandoned agricultural land in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy ofSciences. Section B, Vol. 55, No. 1 (612), 36-42.
 4. G.Brūmelis, L.Lapiņa, O.Nikodemus, G.Tabors. 2002. Use of the O horizon of forest soils in monitoring metal deposition in Latvia. Water, Air, and Soil pollution. 135: 291-309.
 5. G.Brūmelis, T.Selga, G.Tabors, L.Lapiņa, G.Pospelova. 2004. Transport of potassium to juvenile segments of the feather moss Hylocomium splendens. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol 58, No.3/4 (632/633), 140-148. 
 6. O.Nikodemus, G.Brūmelis, G.Tabors, L.Lapiņa, S.Pope. 2004. Monitoring of Air Pollution in Latvia Between 1990 and 2000 Using Moss. Journal of Atmospheric Chemistry. 49: 521-531.
 7. G.Tabors, G.Brūmelis, L.Lapiņa, G.Pospelova, O.Nikodemus. 2004. Changes in element concentrations in moss segments after cross-transplanting between a polluted and non-polluted site. Journal of Atmospheric Chemistry. 49: 191-197.
 8. G.Brūmelis, D.Elferts, L.Liepiņa, I.Lūce, G.Tabors, D.Tjarve. 2005. Age and spatial structure of natural Pinus sylvestris stands in Latvia. Scandinavian Journal of Forest Research. 20: 471-480.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 8
Konferenču tēzes  8
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1995.-  Smago metālu nosēdumu monitorings Eiropā ar briofītu palīdzību
1997.-2000. Lauksaimniecības zemju transformācija meža zemēs: ģeogrāfiskais un ekoloģiskais aspekts.
2001.-  Boreālo skujkoku mežu zemsedzes sūnu loma augsnes ekoloģisko tīklu stabilitātē un bioģeoķīmiskajos ciklos
2002.-2006. EK LIFE-Nature projekts “Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”
2005.-2006.   Augsnes un zemsedzes bioindikatoru taksonomiskā datu bāze
2006.- 2007.  Ilgtspējīgas kapacitātes un atbildības veidošana ANO Konvencijas “Cīņai pret zemes degradāciju” mērķu īstenošanai Latvijā
2006.- Meža augšņu inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtēšana starptautiskā projekta “Biosoil” ietvaros
 
Akadēmiskie kursi:
 • Latvijas augšņu un veģetācijas tipoloģija  B daļa  3 kredītp.
 • Lauku kurss ekoloģijā – I     B daļa  3 kredītp.
 • Lauku kurss ekoloģijā –II  B daļa  2 kredītp.
 • Bioindikācija      B daļa  4 kredītp.
 • Augsnes ekoloģija  B daļa 4 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 • No 2000. gada Latvijas valsts bioloģijas skolēnu olimpiādes komisijas grupas pārstāvis, rezultātu vērtētājs, ekoloģijas sekcijas vadītājs
 • No 2005. gada LU konferences Botānikas un ekoloģijas katedras sekcijas vadītājs

2008. gada 11. februārī