Kristaps Vilks


Bioloģijas fakultāte
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Pētnieks
Lektors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 511. telpa
Tālrunis: 67033926

E-pasts: kristaps.vilks@lu.lv

M. biol., asist. Kristaps Vilks
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1979.
 
Izglītība:

1997.-2002. Studijas LU Bioloģijas fakultātē
2002.-2005.   Doktorantūras studijas LU Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2002.   Dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā, M. biol.
2004. Latvijas Universitātes asistents 

Nodarbošanās:

1998.-2002.   laborants LU Bioloģijas institūta Bioindikācijas laboratorijā
2002.- asistents LU Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā
2002.- asistents LU Bioloģijas institūta Bioindikācijas laboratorijā
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Vilks K. 2003. Die Langbeinfliegen (Diptera, Empidoidea, Dolichopodidae) Lettlands – eine vorläufige Artenliste mit Angaben zur Faunistik. – Latvijas Entomologs, 40: 39-60.
 2. Telnov D., Gailis J., Kalniņš M., Napolov A., Piterāns U., Vilks K. Whitehead P.F. 2005. Contributions to the knowledge of Latvian Coleoptera. 4. – Latvijas Entomologs, 42: 16-38.
 3. Vilks K. 2007. Correspondence between larval development and adult residence habitats of dolichopodid flies (Diptera, Empidoidea: Dolichopodidae) in a heterogeneous mosaic of seacoast grassland habitats. – Latvijas Entomologs, 44: 117-126.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 8
Konferenču tēzes  3
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1998.-  Zaļganīšu dzimtas divspārņu faunas un ekoloģijas izpēte;
1998.-2001.  Līdzdalība projektā “Latvijas ekosistēmu bioloģiskie resursi un to saimnieciskās izmantošanas optimizācija”;
2001.-2005.  Līdzdalība projektā “Bioindikācijas sistēmas izstrāde piekrastes biotopu dabiskuma un antropogēnās ietekmes novērtēšanai”;
2001.- Līdzdalība projektā “Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona”;
2002.-2005.  Līdzdalība projektā “Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība”;
2006.-  Līdzdalība projektā “Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu”;
2007.-  Saproksilofāgo kukaiņu daudzveidību ietekmējošo ekoloģisko faktoru izpēte meža bioloģiskās daudzveidības stāvokļa kontekstā.
 
Akadēmiskie kursi:
 • Vispārīgā bioloģija. Ievads zooloģijā (Biol 1003), A daļa,  3 kredītp.
 • Lauka kurss botānikā un zooloģijā (Biol 2083), A daļa,  2 kredītp.
 • Lauka kurss ekoloģijā I (Biol 2188), B daļa,  3 kredītp.
 • Praktiskā ekoloģija II (Biol 3060),  B daļa,  3 kredītp.
 • Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija (Biol 2187), B daļa,  6 kredītp.
 • Biotopu un aizsargājamo teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana (Biol 5032), B daļa,  11 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 • Latvijas Entomoloģijas biedrības valdes loceklis (no 2002);
 • Nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” dibinātājs;
 • Eksperts, kurš tiesīgs sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu īpaši aizsargājamo meža biotopiem un virknei īpaši aizsargājamo sēņu, ķērpju, sūnu un bezmugurkaulnieku sugām  (no 2002);
 • Līdzdalība Eiropas Padomes LIFE-NATURE projektā “Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (2002-2005)
 • Dabisko meža biotopu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu inventarizācija (no 2001) 

2008. gada 12.februārī