Galvenie pētījumu virzieni:

 1. Laukaugu ražas, tās kvalitātes un racionālas vadības modeļa izstrāde
 2. Augu rezistences indukcija ar mikroorganismu metabolītiem
 3. Augu pretstresa reakciju regulācija
 4. Augu - augēdāju posmkāju mijiedarbība
 5. Hormonālā regulācija augu audu kultūrās
 6. Augu pavairošanas anatomiskie un fizioloģiskie pētījumi
 7. Augu introdukcija un selekcija

Katedras vadītājs: prof. Ģederts Ieviņš

Galvenie pētījumu virzieni:

 1. Augsnes morfoloģiskie un ķīmiskie pētījumi
 2. Briofītu pētījumi
 3. Dendroekoloģija un dendrohronoloģija
 4. Piekrastes augu un veģetācjas ekoloģija un aizsardzība
 5. Sūnu un augsnes izmantošana vides piesārņojuma novērtēšanai

Katedras vadītāja: doc. Iluta Dauškane

Galvenie pētījumu virzieni:

 1. Asinsrites un asinsvadu fizioloģija
 2. Organisma vielmaiņas neiro-hormonālā vadība
 3. Ķermeņa audu komozīcijas un antropometrijas pētījumi
 4. Fizisku slodžu fizioloģija
 5. Psihes funkciju neirofizioloģiska izpēte

Katedras vadītāja: asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla

Galvenie pētījumu virzieni:

 1. Jūras un saldūdens ekosistēmu  struktūra un funkcionēšana (barības ķēdes)
 2. Piekrastes bioloģiskā daudzveidība
 3. Jūras un saldūdens ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības un ekoloģijas pētījumi (fitoplanktons, zooplanktons, makrofīti,  bentiskie ūdens  bezmugurkaulnieki, zivis)
 4. Toksisko aļģu ietekmes izpēte uz hidrobiontiem
 5. Farmaceitisko līdzekļu ietekme uz ūdens organismiem
 6. Eitrofikācijas ietekme uz  jūras un saldūdens hidroekosistēmām
 7. Invazīvās sugas  un to ietekme  uz hidroekosistēmām

Katedras vadītājs: doc. Ivars Druvietis

Galvenie pētījumu virzieni:

 1. Molekulārā mikrobioloģija
 2. Vides mikrobioloģija
 3. Sēņu biotehnoloģija

Katedras vadītājs: prof. Indriķis Muižnieks

Galvenie pētījumu virzieni:

 1. Cilvēka genoms – populāciju ģenētika, multifaktoriālo ģenētiski pārmantoto slimību molekulārie pamati
 2. Proteīnu inženierija – vīrusu kapsīdas un to antigēnu raksturojums
 3. Virusālo un bakteriālo infekciju molekulārā bioloģija – hepatīti, tuberkuloze, ērču izsauktās infekcijas

Katedras vadītājs: prof. Kaspars Tārs

Galvenie pētījumu virzieni:

 1. Latvijas sikspārņu (Chiroptera) fauna - sugu izplatība, ekoloģija, migrācijas
 2. Savvaļas putnu sugu populāciju skaita dinamika
 3. Savvaļas putnu skaitu un izplatību noteicošie faktori
 4. Taisnspārņu ekoloğijas izpēte Latvijā
 5. Eiropas pangodiņu (Diptera, Cecidomyiidae) sugu daudzveidība
 6. Latvijas divspārņu fauna un ekoloģija
 7. Saproksilo kukaiņu fauna un ekoloģija
 8. Aizsargājamo kukaiņu sugu izplatība un ekoloģija
 9. Posmkāju - cilvēka un dzīvnieku slimību pārnesēju (vektoru) daudzveidība un ekoloģija Latvijā

Katedras vadītājs: doc. Ainārs Auniņš