Bioloģijas doktora studiju programma

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus specialistus kādā no bioloģijas apakšnozarēm,  dodot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga  akadēmiskā  un zinātniski- pētnieciskā darba veikšanai. Doktora studiju programmas nodrošināšanā ciešā sadarbībā ar Bioloģijas fakultāti iesaistīti arī zinātniskie institūti. Bioloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas sekojošās bioloģijas apakšnozarēs:
  • augu fizioloģija;
  • biotehnoloģija;
  • botānika;
  • ekoloģija;
  • ģenētika;
  • cilvēka un dzīvnieku fizioloģija;
  • hidrobioloģija/hidroekoloģija;
  • mikrobioloģija;
  • molekulārā/šūnu bioloģija
  • zooloģija
Doktorantūras studiju laikā jānokārto promocijas eksāmeni atbilstoši izvēlētajam bioloģijas apakšvirzienam, specialitātē un svešvalodā. Jāizstrādā promocijas darbs atbilstoši izvēlētajai pētījuma tēmai.
Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās. Ir arī iespējams turpināt  pēcdoktorantūras pētījumu projektus  ārzemēs.
PLK - 3 gadi, NLK –4 gadi
10 (2018.gadā)
Zinātņu doktors bioloģijā
Maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms Imatrikulācija notiek pēc promocijas darba tēmas prezentācijas Bioloģijas doktora studiju programmas padomē, izvērtējot plānotā zinātniskā pētījuma kvalitāti un atbilstību LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem, kā arī pretendenta kvalifikāciju (t.sk. motivāciju, iepriekšējās iestrādes, uzstāšanos konferencēs, dalību pētnieciskajos projektos, stažēšanos,  kā arī  zinātnisko publikāciju skaitu par plānoto promocijas darba tēmu).  Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas, kas tiek ņemta vērā, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.