Aktuālie projekti

  1. “Krūmmellenes (Vaccinium corymbosum L.) genomiski rediģētu audu kultūru izveide un raksturošana augstas vērtības sekundāro metabolītu iegūšanai”, LU iesniedzējs (vadītājs N.Rostoks)

  2. “Biotopu fragmentācijas ietekme uz putnu fizioloģiskajiem parametriem, novecošanos, mikrobiomu un skaita samazināšanos boreālajos mežos”, LU sadarbības partneris (vadītājs G.Brūmelis)

1.    “Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai”, Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts (vadītājs A.Auniņš)

2.    “Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Bitopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā”, Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts (vadītājs K.Vilks)