Bioloģijas bakalaura studiju programma

Bioloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem plašas zināšanas vispārējos bioloģijas priekšmetos un dabaszinātņu pamatos, kā arī uzsākt specializāciju kādā no bioloģijas apakšnozaru grupām. Studenti var apgūt kādu no 18 bioloģijas apakšnozarēm, sākot no molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī iegūt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju. 

1. gads – Ievads šūnu bioloģijā, Mikrobioloģijas pamati, Ģenētikas pamati, Fizika, Ķīmija, Matemātika, Cilvēku un dzīvnieku anatomija, Ievads botānikā, zooloģijā un ekoloģijā, Angļu valoda.

2. gads – Bioķīmija, Augu anatomija un fizioloģija, Cilvēku un dzīvnieku fizioloģija, Ģenētika un evolūcija, Biometrija, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

3. gads – Vides aizsardzība, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās. Pēc studijām maģistrantūrā darba iespējas ir ievērojami plašākas.

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

3 gadi

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī - 60

Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no 25. jūnija līdz 9. jūlijam plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv .
Uzzini vairāk

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā

CE bioloģijā 

CE matemātikā vai ķīmijā, vai fizikā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme bioloģijā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai dabaszinībās;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences bioloģijas sekcijas vai veselības zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. gadā un bioloģijas zinātņu nozares vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. gadā; LU Jauno biologu skolas sacensību 1. – 3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 12. klašu grupā 2019. gadā.

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:  CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE fizikā līdz 2010. gadam vai CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + situāciju analīze (2 x 100 = 200)), vai CE fizikā no 2011. gada, vai CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + zināšanu lietojums standartsituācijās (1 x 100 = 100) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1 x 100 = 100), vai CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + situāciju analīze (2 x 100 = 200)), vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (1 x 100 = 100) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (1 x 100 = 100) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1 x 100 = 100)) + CE bioloģijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (1,5 x 100 = 150) + situāciju analīze (3 x 100 = 300)) vai CE bioloģijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (1,5 x 100 = 150) + zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150)

 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:  vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā (25 x 10 =250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme bioloģijā (35 x 10 = 350) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)